ERITINGIMUSED

SYNCME BRÄNDI ALL OSUTATAVA ANDMETE AVALDAMISE JA HALDUSE TEENUSE KOHTA

Kehtivad alates 01.01.2021

  1. Mõisted

1.1. Käesolevates Eritingimustes on kasutatud järgmisi Nobel Digitali Üldtingimustes defineerimata mõisteid:

1.1.1. SyncMe teenus – Nobel Digitali ja tema teenuspartneri (Yext Sarl) poolt Tellijale SyncMe brändi all osutatav andmete avaldamise ja halduse teenus, mille spetsifikatsioon on välja toodud konkreetses Hinnapakkumises, syncme.ee kodulehel, partneri kodulehel ja lepingul.

1.1.2. Hinnapakkumine – Nobel Digitali poolt iga pakutava Teenuse kohta Kliendile kirjalikult esitatav pakkumine, mis sisaldab osutatava Teenuse detaile, orienteeruvat kestvust, Teenuse hinda ning tasumise graafikut;

1.1.3. Lepingu periood – tähtajatu, automaatselt vastavalt kliendi poolt valitud maksegraafikule osutatav tellimus.

1.1.4. Internetikataloog/kataloog/platvorm/mobiilne rakendus – veebileht, veebirakendus või mobiilne rakendus, milles poolte vahel sõlmitud lepingu kohaselt avaldatakse tellija poolt edastatud andmed.

1.2. Ülejäänud Eritingimustes kasutatud mõisted on defineeritud Nobel Digitali Üldtingimustes, mis on kättesaadavad aadressilt: http://www.nobeldigital.ee/leping

  1. SyncMe teenuse osutamine

2.1. Tellimuse allkirjastamisega või esitamise ja maksega syncme.ee kodulehel kinnitab Klient Tellimuses esitatud andmete õigsust, asjakohasust ning vastavust õigusaktidele ja headele kommetele. Samuti, et Tellimusega esitatud andmete – sh tekstid, kujutised ning graafilised vms lahendused, nende avaldamine ning Nobel Digitali poolt töötlemine on kooskõlas Eritingimuste punktiga 2.7 ega riku kellegi autori- ega muid õigusi.

2.2. Nobel Digitalil on õigus keelduda Lepingu täitmisest, kui Nobel Digitalil tekib kahtlus, et Tellimuse täitmine võib kahjustada kolmandate isikute õigusi või Kliendi poolt esitatud andmed võivad olla vastuolus õigusaktidega või heade kommetega.

2.3. Nobel Digital osutab SyncMe teenust vastavalt kokkulepitud paketile/lahendusele, mida on kirjeldatud SyncMe kodulehel ja lepingul.

2.4. Tellimuse esitamisel syncme.ee valib Tellija syncme.ee/paketid lehel sobiva lahenduse vajutades lingile „Telli“. Avanevas aknas sisestab Tellija ettevõtte nime, ettevõtte juriidilise aadressi, linna, ettevõtte kontakttelefoni numbri ja ettevõtte kontaktisiku emaili aadress, valib sobiva Maksekeskus AS poolt pakutava maksemeetodi, kinnitab teenuse kasutustingimustega nõustumise ja sooritab makse. Makse sooritamisele järgnevalt jõuab ostja tagasi makse kinnituse lehele. Tellimuse eest tasumisele järgnevalt edastab Teenuse Pakkuja Tellijale emaili teel kinnituse ja aktiveerib teenuse (2) tööpäeva jooksul teavitades sellest Tellijat emailiga ja edastades kliendile platvormi ligipääsu.

2.5. syncme.ee teenuseid müüakse juriidilistele isikutele.

2.6. syncme.ee E-poes olevad pildid on illustratiivse tähendusega.

2.7. SyncMe teenuse eesmärgiks on andmete avaldamise, halduse ja edastuse kaudu tagada kliendi parem leitavus otsingumootorites, kaardirakendustes, sotsiaalmeedias ja internetikataloogides. Klient nõustub, et Nobel Digital teeb omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku, et avaldada Kliendi andmed võimalikult headele positsioonidel, kõigil teenuse võrgustikku kuuluvate andmete avaldajate rakendustes kuid ei garanteeri konkreetse eesmärgi saavutamist, kuivõrd tulemus sõltub asjaoludest, mis ei ole Nobel Digitali kontrolli all (sh Kliendi andmete kvaliteet ning otsingumootorite, sotsiaalmeediakanalite, kaardirakenduste haldajad, tehnilised tõrked).

2.8. SyncMe teenuse osutamise eeltingimuseks on Kliendi poolt eelkinnitust vajavate platvormidele (Tripadvisor, Trustpilot, Facebook) ligipääsu koodide edastamine info@syncme.ee e-posti aadressile või kontode iseseisev linkimine platvormile sisse logides.

2.9. Nobel Digital hakkab SyncMe teenust osutama hiljemalt ühe (1) nädala jooksul pärast vajalike juurdepääsude võimaldamist Kliendi poolt ning ettemaksu tasumist kooskõlas Eritingimuste punktile 4.2.

2.10. Klient kohustub SyncMe teenuse kvaliteetseks osutamiseks vajalikud andmed esitama Nobel Digitalile viie (5) päeva jooksul pärast ettemaksu tasumist, v.a. juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti. Kõnealuse kohustuse rikkumise korral on Nobel Digitalil õigus Lepingust ühepoolselt ilma ette teatamata taganeda. Kliendil ei ole sellisel juhul õigust nõuda ettemaksu tagastamist, kuna see loetakse Kliendipoolse Lepingu rikkumise eest tasumisele kuuluvaks leppetrahviks.

2.11. Nobel Digital saadab Kliendile SyncMe teenuse raames tehtud tööde ja nende tulemuste kohta raporti vastavalt valitud paketile.

2.12. Klient kohustub andmete avaldamiseks ja muutmiseks andma Nobel Digitalile vajalike õigustega juurdepääsu juba olemasolevatele SyncMe võrgustikku kuuluvatele kanalitele. Juhul kui Klient ei ole neid kontosid eelnevalt teinud, siis teeb seda SyncMe teenuse raames Nobel Digital. Nobel Digital on kohustatud Kliendile andma juurdepääsu Nobel Digitali poolt loodud Google Minu Ettevõtte , Facebooki, Tripadvisori, Trustpiloti profiilidele.

2.13. SyncMe teenuse kvaliteedi tagamise ja ebakorrektsete andmete avaldamise vältimise eesmärgil on Klient kohustatud andmetes tehtavatest muudatustest Nobel Digitali ette teavitama vähemalt viis (5) tööpäeva või teostama andmete muudatused iseseisvalt kasutades selleks talle edastatud konto ligipääsu. Juhul, kui Klient rikub nimetatud kohustust, mille tulemusena tuleb töid ringi teha, hinnastatakse sellise töö maht uuesti, mis kuulub Kliendi poolt tasumisele.

 

  1. Tasu maksmine

 

3.1. Klient kohustub tasuma Nobel Digitalile SyncMe teenuse ning lisatööde eest. Tasu suurus kujuneb Nobel Digitali poolt Kliendile esitatud pakkumise ja hinnakirja alusel vastavalt Kliendi poolt valitud SyncMe teenuse paketile ning Nobel Digitali poolt teostatud tööde mahule. Tasule lisandub käibemaks.

3.2. Teenuse eest on võimalik tasuda eurodes (€), arve alusel või kasutades online maksemeetodeid, mida vahendab Maksekeskus AS

3.3. Enne SyncMe teenuse osutamise alustamist ja teenuse osutamise vältel kohustub Klient tasuma Nobel Digitalile ettemaksu esitatud arve alusel.

3.4. Tellimuse esitamisel syncme.ee väljastab Nobel Digital Kliendile elektroonse arve. Tellija kirjaliku avalduse alusel esitatakse arve paberkandjal.

3.5. Lisatööde eest tasutakse vastavalt Kliendi ja Nobel Digitali igakordsele kokkuleppele, selle puudumisel vastavalt Nobel Digitali kehtivale hinnakirjale.

3.6. Pangalingid teenuse eest tasumiseks:
3.6.1. Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele (maksete algatamise teenusega), Pocopay
3.6.2. Krediitkaardimaksed: Visa/Mastercard

  1. Vastutus

 

4.1. Klient vastutab täielikult Nobel Digitalile esitatud kõigi andmete õigsuse ja õigusaktidele vastavuse eest, samuti Tellimusega esitatud andmete avaldamisega põhjustatud õigusvastaste tagajärgede eest.

4.2. Nobel Digital ei vastuta SyncMe teenuse osutamise ajal ega pärast seda Kliendi kodulehele Kliendi enda või kolmandate osapoolte poolt tehtud muudatuste eest, mis võivad mõjutada kodulehe otsingutulemusi, profiilidel avaldatud andmeid ja nende kvaliteeti.

4.3. Võimaliku rikkumise korral ei vastuta Nobel Digital Kliendi saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest.

  1. Lõppsätted

 

5.1. Leping jõustub alates Nobel Digitali poolt Tellimuse aktsepteerimist e-kirja teel.

5.2. Lepingus märgitud kontaktandmete muutumisest teatab Nobel Digital Kliendile lisaks oma kodulehele ka aadressil syncme.ee.

5.3. Leping on sõlmitud tähtajatult. Kui enne jooksva makseperioodi lõppemist ei teata kumbki pool Lepingu lõpetamise soovist ja pooled ei ole eelnevalt omavahel kokku leppinud teisiti, pikeneb Leping täiendavaks perioodiks. Lepingu edasine pikenemine toimub samasuguses korras.

5.4. Kliendi poolt Lepingu ülesütlemisel peab Klient sellest Nobel Digitali vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva ette teavitama ning tasuma kogu Lepingu lõppemisele eelnenud perioodil osutatud SyncMe teenuse eest vastavalt sõlmitud Lepingule.

5.5. Käesolevate Eritingimuste alusel sõlmitav Leping tühistab kõik Poolte vahel Teenuse osutamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

5.6. Eritingimuste lahutamatuks osaks on Nobel Digitali Üldtingimused.

5.7. Eritingimustes ja Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Üldtingimustest.