Üldtingimused

Kehtivad alates 01.07.2019

1. Mõisted
1.1.
 Nobel Digital – Nobel Digital OÜ, registrikood 10047161, asukoht Staapli 4, 10415 Tallinn;
1.2.
 Tellija – isik, kes on avaldanud soovi tellida Nobel Digitalilt viimase poolt osutatavat teenust;
1.3.
 Pool – Nobel Digitali või Tellija, koos nimetatud Pooled;
1.4.
 Üldtingimused – käesolevad Nobel Digitali üldtingimused, mis kohalduvad Pooltevahelistes suhetes;
1.5.
 Raamleping – Pooltevaheline kestvusleping, mille alusel Nobel Digital osutab Tellijale viimase soovil jooksvalt teenuseid ning millele kohalduvad ka Üldtingimused.
1.6.
 Hinnapakkumine – Nobel Digitali poolt iga pakutava Teenuse kohta Tellijale kirjalikult esitatav pakkumine, mis sisaldab osutatava Teenuse detaile, orienteeruvat kestvust, Teenuse hinda ning tasumise graafikut;
1.7.
 Teenus – Nobel Digitali ja tema teenuspartneri (Yext Sarl) poolt Tellijale SyncMe brändi all osutatav andmete avaldamise ja halduse teenus, mille spetsifikatsioon on välja toodud konkreetses Hinnapakkumises, www.syncme.ee kodulehel, partneri kodulel ja lepingul.

2. Üldtingimuste ulatus ja tõlgendamine
2.1. Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Poolte vahelistele õigussuhetele.
2.2. Lisaks Üldtingimustele juhinduvad Pooled omavahelistes suhetes õigusaktidest, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
2.3. Iga Üldtingimuse sätet tõlgendatakse koos vastavate Üldtingimuste teiste sätetega, lähtudes Üldtingimuste mõttest, eesmärgist ja Poolte vahelisest praktikast.

3. Intellektuaalne omand
3.1. Nobel Digitali poolt Raamlepingu raames loodud mistahes intellektuaalne omand kuulub tingimusteta Nobel Digitali omandisse. Nobel Digitali ja Tellija võivad kokku leppida Raamlepingus ja/või litsentsilepingus ja/või kirjalikus vormis intellektuaalse omandi teistsuguse õigusliku käsitluse.

4. Arveldamine
4.1. Tasu suurus, lepinguperiood, arveldusperiood ja maksetähtaeg lepitakse Poolte vahel kokku Raamlepingus ja/või Tellijale Nobel Digital poolt saadetavas Hinnapakkumises.

4.2. www.syncme.ee tooteid müüakse juriidilistele isikutele.

4.3. www.syncme.ee E-poes olevad pildid on illustratiivse tähendusega.

4.4. www.syncme.ee e-poes on võimalik arveldada eurodes (€).

4.5. Tellimuse esitamiseks valib Tellija syncme.ee/paketid lehel sobiva lahenduse vajutades lingile „Telli“, tutvub kasutustingimustega ja kinnitab järgmises aknas „kasutustingimustega nõustumise ja vajutades „Edasi“. Avanevas aknas sisestab Tellija ettevõtte nime, ettevõtte juriidilise aadressi, linna, ettevõtte kontakttelefoni numbri ja ettevõtte kontaktisiku emaili aadress, valib sobiva Maksekeskus AS poolt pakutava maksemeetodi ja sooritab makse. Makse sooritamisele järgnevalt jõuab ostja tagasi makse kinnituse lehele. Tellimuse eest tasumisele järgnevalt edastab Teenuse Pakkuja Tellijale emaili teel kinnituse ja aktiveerib teenuse 2 tööpäeva jooksul teavitades sellest Tellijat emailiga ja edastades kliendile platvormi ligipääsu.

4.6. Nobel Digital on isikuandmete vastutav töötleja edastades maksete teostamiseks ja teenuse osutamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele Maksekeskus AS (maksete sooritamiseks) ja Yext Sarl’ile (teenuse osutamiseks).

4.7. Teenuse eest on võimalik tasuda eurodes (€), arve alusel või kasutades online maksemeetodeid, mida vahendab Maksekeskus AS.
4.2. Nobel Digital väljastab Tellijale elektroonse arve. Tellija kirjaliku avalduse alusel esitatakse arve paberkandjal.
4.3. Arve mittekättesaamine ei vabasta Tellijat kohustusest tasuda teenuste eest õigeaegselt. Arve mittesaamisest on Tellija kohustatud teavitama Nobel Digitali hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu viieteistkümnendaks (15) kuupäevaks. Kui Nobel Digital ei ole saanud Tellijalt jooksva kuu viieteistkümnendaks (15) kuupäevaks teadet, et Tellija ei ole arvet saanud, loetakse, et Tellija on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
4.4. Tellija kohustub tasuma arve Nobel Digitali arvelduskontole hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks.
4.5. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Nobel Digitali arvelduskontole.
4.6. Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Nobel Digitalil õigus nõuda Tellijalt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
4.7. Lisatööde eest tasutakse vastavalt Nobel Digital ja Tellija igakordsele sellekohasele kokkuleppele.
4.8. Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud kohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
4.9. Tellija poolt Nobel Digitali arve tasumata jätmise korral on Nobel Digitalil õigus oma kohustuse täitmisest keelduda, kuni Tellija on kõik oma sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused Nobel Digitalile täielikult ja kohaselt täitnud, või Leping ühepoolselt ilma Tellijale ette teatamata üles öelda juhul, kui Tellija ei ole oma võlgnevust Nobel Digitali ees likvideerinud ka Nobel Digitali poolt antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.
4.10. Lepingu ülesütlemine Nobel Digitali poolt ei vabasta Tellijat kohustusest tasuda Nobel Digitali esitatud arveid osutatud teenuste eest.
4.11. Kui Tellija ei täida lepingujärgseid maksekohustusi nõuetekohaselt, on Nobel Digitalil õigus loovutada Tellija suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Nobel Digitali poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). Nobel Digitali nõudmisel on Tellija kohustatud hüvitama Nobel Digitalile seoses Nobel Digitali ja/või teise isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

5. Vastutus
5.1. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
5.2. Pooled on kokku leppinud, et Nobel Digitali vastutus lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest on piiratud Lepingu tasu suurusega.
5.3. Nobel Digital ei vastuta tulemuste eest, mida on võimalik mõjutada kolmandatel osapooltel (näiteks veebilehele suunatud külastajate arv võib varieeruda lähtuvalt valitud otsingumärksõnadest või otsingufraasidest jne).
5.4. Nobel Digital ei ole vastutav, kui Teenust ei ole võimalik osutada Tellija poolse informatsiooni esitamata jätmise tõttu (nt ligipääs statistikale või kontodele, visuaalid, tõlked vms).
5.5. Pooled vastutavad enda Raamlepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, s.h isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
5.6. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise, teenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

6. Pretensioonide esitamine
6.1. Tellija kohustub esitama Raamlepingust tulenevad kõik pretensioonid ja nõuded Nobel Digitalile hiljemalt kahe (2) kuu jooksul arvates vastava nõude sissenõutavaks muutumisest. Kui Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul Nobel Digitalile pretensioone ega nõudeid ei esita, samuti juhul kui Tellija ei kirjelda Nobel Digitali poolset rikkumist piisavalt täpselt, ei või Tellija Nobel Digitali kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.
6.2. Erinevalt punktis 6.1. märgitust tuleb arvetega seotud pretensioonid esitada enne arvel märgitud ning Raamlepingus ja/või Hinnapakkumises toodud maksetähtpäeva saabumist.

7. Isikuandmete töötlemine
7.1. Raamlepingu täitmise käigus Pooltele teatavaks saav, mitte avalikult teada olev, informatsioon on konfidentsiaalne, mille avaldamine kolmandatele isikutele ei ole lubatud, välja arvatud seaduses
 expressis verbis ettenähtud juhtudel ja/või teise Poole eelneval kirjalikult väljendatud nõusolekul.
7.2. Nobel Digital töötleb teenuse osutamise raames Tellija poolt edastatud isikuandmeid Privaatsuspoliitikas toodud viisil kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Nobel Digital töötleb isikuandmeid Raamlepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse* artikli 6 punktile 1.
7.3. Nobel Digital rakendab Tellija poolt edastatud isikuandmete töötlemisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 32 asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete turvalise töötlemise.
7.4. Nobel Digital on kõikide töötajatega ja teenuse osutajatega sõlminud konfidentsiaalse teabe hoidmise lepingud, millest tulenevalt Nobel Digitali töötajad ja Nobel Digitalile teenust osutavad isikud kohustuvad tagama nende valdusesse antud või neile teatavaks saanud Tellija informatsiooni (sh isikuandmed) või Tellija klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja isikuandmete töötlemise kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga.
7.5. Nobel Digital säilitab isikuandmeid järgides isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud säilitamise piirangu põhimõtet. Nobel Digital kui volitatud töötleja on kohustatud kustutama kõik Raamlepingu raames kogutud või teatavaks saanud isikuandmed viivitamata Raamlepingu lõppedes, kuid mitte hiljem kui 1 aasta pärast Lepingu nimetatud teenuse osutamist, v.a juhul kui pikem säilitustähtaeg tuleneb kohalduvatest seadustest.
7.6. Nobel Digital teavitab Tellijat turvaintsidendi (sündmus, mis kahjustab võrgu- ja infosüsteemide turvalisust) toimumisest või isikuandmetega seonduvast rikkumisest (sh isikuandmete lekkest) viivitamatult.

8. Üldtingimuste muutmine
8.1. Nobel Digitalil on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta (s.h kehtestada Üldtingimused uue terviktekstina).
8.2. Üldtingimuste muutmise või uute üldtingimuste kehtestamise kohta avaldab Nobel Digital vastava teate oma kodulehel. Teade Üldtingimustesse muudatuste tegemise kohta või uus Üldtingimuste terviktekst avaldatakse kodulehel vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne Üldtingimuste muudatuste jõustumist.
8.3. Kui Tellija ei nõustu Üldtingimuste muudatustega, siis on Tellijal õigus Raamleping üles öelda, teatades sellest punktis 10.1. sätestatud viisil Nobel Digital kolmkümne (30) päeva jooksul arvates muudatuste jõustumise kohta teate avaldamisest. Raamlepingu ülesütlemine ei vabasta Tellijat kohustusest täita Raamlepingust kuni ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse Tellija suhtes seniseid Üldtingimusi.
8.4. Kui Tellija ei ütle Raamlepingut üles kolmekümne (30) päeva jooksul arvates Üldtingimuste muudatuste jõustumise kohta teate avaldamisest loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud Üldtingimustega ja ei oma sellega seoses Nobel Digitali vastu mistahes pretensioone.
8.5. Muudetud Üldtingimused on jõustumise kuupäevast Raamlepingu lahutamatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud Üldtingimuste sätted kaotavad uute jõustumisest kehtivuse.

9. Raamlepingu lõppemine ja ülesütlemine
9.1. Raamleping lõpeb:
9.1.1. Poolte kirjalikul kokkuleppel;
9.1.2. Raamlepingu korralisel ülesütlemisel kummagi Poole poolt;
9.1.3. Raamlepingu erakorralisel ülesütlemisel kummagi Poole poolt;
9.1.4. juriidilisest isikust Tellija saneerimise- või pankrotimenetluse korral;
9.1.5. juriidilisest isikust Tellija õigusjärglaseta lõppemisel;
9.1.6. füüsilisest isikust Tellija surma korral.
9.2. Nobel Digitalil on õigus Raamleping erakorraliselt üles öelda vastavalt seaduses sätestatud tingimustel olulise lepingu rikkumise korral, milleks on muuhulgas, aga mitte ainult, Tellija võlgnevus Nobel Digitali ees.
9.3. Poolte kokkuleppel ning Tellijapoolsel Raamlepingu korralisel ülesütlemisel on Tellija kohustatud katma kõik Raamlepingu lõpetamisele eelnevad lepinguga seotud kulud.
9.4. Kui Raamlepingu ülesütlemise aluseks on Tellija poolne punkti 5.4 rikkumine, on Nobel Digitalil õigus lepingu ülesütlemisel kohaldada leppetrahvi kuni 50% lepingu jääkväärtuse ulatuses.
9.5. Kui Raamlepingu ülesütlemine Tellija poolt toimub neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest, on Nobel Digitalil õigus nõuda Tellijalt lepingujärgsete kohustuste täitmist ühe (1) kuu haldustasu ulatuses.
9.6. Raamlepingu ülesütlemine ja lõppemine ei vabasta Poolt kohustusest täita teise Poole ees vastava Raamlepingu kehtivuse ajal tekkinud kohustused.

10. Teabevahetus
10.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas Raamlepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele Poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Raamlepingus märgitud kontaktandmetel.
10.2. Raamlepingus märgitud kontaktandmete muutumisest teatab Nobel Digital Tellijale oma kodulehel aadressil
 www.nobeldigital.ee.
10.3. Tellija teavitab viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Nobel Digitali oma kontaktandmete muutumisest.

11. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
11.1. Lepingule kohaldub Eesti õigus.
11.2. Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse ennekõike läbirääkimiste teel.
11.3. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlus Nobel Digitali asukohajärgses kohtus.

12. Lõppsätted
12.1. Käesolev Üldtingimuste redaktsioon muudab kehtetuks Nobel Digitali varasemad üldtingimused.
12.2. Kui mõni Raamlepingu ja/või Üldtingimuste säte satub vastuollu õigusaktiga, jääb Raamleping ja/või Üldtingimused muus osas kehtima.
12.3. Üldtingimused on kättesaadavad Nobel Digitali kodulehel:
 www.nobeldigital.ee/leping

 

Nobel Digital OÜ
Asukoht: Staapli 4, 10415 Tallinn
Reg. nr. 10047161
KMKR nr. EE100289268
Arveldusarve nr EE271010220196163223 AS SEB Pank
Telefon 630 0300
Koduleht
 www.nobeldigital.ee
E-post
 info@nobeldigital.ee

* Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/467EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Teenuste raamleping

Kehtivad alates 01.07.2019

Nobel Digital OÜ, registrikood 10047161, asukoht Staapli 4, 10415 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Kristiina Tukk (edaspidi nimetatud Nobel Digital)

ja

xxx , registrikood 000, asukoht xxx Tallinn, mida esindab juhatuse liige xxx (edaspidi nimetatud Tellija)

Nobel Digital ja Tellija edaspidi nimetatud eraldi ka kui Pool või ühiselt Pooled,

sõlmisid käesoleva teenuste raamlepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevatel tingimustel:

1. Lepingu objekt
1.1. Lepingu alusel ja tingimustel kohustub Nobel Digital osutama Tellijale tema poolt tellitavaid ning Nobel Digitali poolt pakutavaid teenuseid.
1.2. Teenuste täpsem sisu lepitakse Poolte vahel kokku Nobel Digitali poolt Tellijale edastatavas ja Tellija poolt aktsepteeritud Hinnapakkumises.

2. Teenuse hinnastamine
2.1. Enne Teenuse osutamist kogub Nobel Digital digitaalsel või kirjalikul kujul sisendi Tellijalt, mille käigus annab Tellija detailse sisendi soovitud Teenuse osas.
2.2. Sisendi kogumise järel esitab Nobel Digital Tellijale hiljemalt kahe nädala jooksul spetsifitseeritud Hinnapakkumise, mis sisaldab Teenuse detaile, s.h orienteeruvat kestvust, hinda, tasumise- ja garantii tingimusi ning Teenuse tulemi üleandmise ja vastuvõtmise tingimusi. Hinnapakkumine kehtib 3 kalendrikuud.
2.3. Teenuse osutamist alustatakse pärast 100%-st ettemaksu laekumist v.a juhul, kui Hinnapakkumises on kokku lepitud teisiti.
2.4. Pärast Hinnapakkumise kinnitamist Tellija poolt, esitab Nobel Digital Teenuse osutamise ajakava.
2.5. Hinnapakkumises mittesisalduvaid Teenuseid või seonduvaid Lisateenuseid, mille järele tekib Tellijal vajadus jooksvalt Lepingu kehtivuse ajal, hinnastatakse jooksva tunnihinna alusel. Seejuures tuleb vastav sooviavaldus esitada Tellija poolt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3. Tasu maksmine
3.1. Nobel Digitalil on õigus saada osutatud Teenuse eest tasu ning Tellijal on kohustus Nobel Digitalile osutatud Teenuse eest tasuda.
3.2. Teenuse aktiveerumisele eelnevalt tasub „Tellija“ teenuse eest kodulehel või arve alusel. Arve tasumisele järgnevalt aktiveerib Nobel Digital teenuse 2 tööpäeva jooksul.

3.2.1. Kodulehel on teenuse eest võimalik tasuda läbi teenusepakkuja Maksekeskus AS rakenduse, mis võimaldab tasuda Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay pangalinkide, Visa & Mastercard maksetega. Teenuse eest on võimalik tasuda ka arve alusel.

3.3. Lisateenuse eest maksab Tellija Nobel Digitalile vastavalt kulunud töötundidele. Tunnitasu on välja toodud Nobel Digitali poolt esitatavas Hinnapakkumises.

4. Tellija õigused ja kohustused
4.1. Tellijal on õigus:
4.1.1. nõuda Nobel Digitalilt Hinnapakkumisest märgitud Teenuse- ja vajadusel Lisateenuse osutamist;
4.1.2. anda omapoolseid soovituslikke juhiseid Teenuse osutamiseks;
4.1.3. küsida ja saada regulaarset infot osutatava Teenuse progressi kohta;
4.1.4. öelda Leping rikkumise korral üles vastavalt kehtivale seadusele.
4.2. Tellijal on kohustus:
4.2.1. edastada Nobel Digitalile viivitamatult pärast Hinnapakkumise aktsepteerimist kogu Teenuse osutamiseks vajalik informatsioon arvestades Nobel Digitali poolt pakutud Teenuse osutamise ajakava;
4.2.2. võtta Nobel Digitalilt Teenuse osutamise tulem vastu ning see üle vaadata ja/või teavitada Nobel Digitali avastatud puudustest kooskõlas Hinnapakkumises toodud üleandmise-vastuvõtmise tingimustega;
4.2.3. maksta Nobel Digitalile kokkulepitud tasu;
4.2.4. anda Nobel Digitalile juhiseid juhul, kui viimane palub neid Tellijalt seoses Teenuse osutamisega;
4.2.5. sõltuvalt Teenuse iseloomust ja selleks Nobel Digitali poolt planeeritud ressursist (nt konkreetseks perioodiks kokkulepitud meediaagentuuri teenus) mitte lõpetada Lepingut sellise poolelioleva Teenuse osutamise ajal, v.a juhul kui on tegemist Nobel Digitali poolse olulise lepingu rikkumisega.

4.2.5. Taganeda www.syncme.ee lehel sõlmitud lepingust teavitades sellest kirjalikult Nobel Digitali 30 kalendripäeva ette ja kattes kõik teenuse osutamiseks juba teostatud kulud, mis ei ületa sõlmitud lepingu väärtust.

5. Nobel Digitali õigused ja kohustused
5.1. Nobel Digitalil on õigus:
5.1.1. saada osutatud Teenuse eest tasu;
5.1.2. saada Tellijalt juhiseid juhul, kui Teenuse osutamise käigus tekib probleeme, mida ei ole võimalik lahendada Tellija panuseta;
5.1.3. keelduda Teenuse osutamise jätkamisest ning Leping üles öelda, kui Tellija nõuab Nobel Digitalilt sellise teenuse osutamist, mida ei sisaldunud algses Hinnapakkumises või mis ei kuulu eralditasustava lisateenuse hulka;
5.1.4. Leping üles öelda, kui Tellija jätab kolme kuu jooksul täitmata Lepingu punktis 4.2.1 kokkulepitud kohustuse, mille tulemusena ei ole Nobel Digitalil võimalik Teenust osutada;
5.1.5. nõuda Tellijalt leppetrahvi juhul kui Tellija rikub Lepingu punktist 4.2.5 tulenevat kohustust, kusjuures leppetrahvi suurus võrdub 20%-ga osutatava Teenuse kogumahust.…
5.2. Nobel Digitalil on kohustus:
5.2.1. osutada Teenust oma parimate oskuste kohaselt, vajaliku täpsuse ja hoolega ning tähtajaks lähtudes Nobel Digitali ja Tellija vahelisest konkreetse Teenuse Hinnapakkumisest;
5.2.2. kõrvaldada Tellija poolt avastatud puudused kooskõlas Hinnapakkumises sisalduvate garantiitingimustega;
5.2.3. pidada kinni Tellijale edastatud ajakavast, v.a. juhul kui viivitus on tekkinud Tellija poolt Lepingu punkti 4.2.1 rikkumisest;
5.2.4. teavitada Tellijat koheselt Teenuse osutamise käigus esinevatest probleemidest;
5.2.5. järgida Lepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust.

6. Lepingu täiendamine, muutmine ja ülesütlemine
6.1. Lepingut saab parandada, muuta ja täiendada üksnes kirjalikult mõlema Poole nõusolekul. Kõiki taoliseid kirjalikke Lepingu parandusi, muudatusi ja täiendusi käsitatakse Lepingu lisadena.
6.2. Tellijal on igal ajal õigus Leping korraliselt üles öelda, v.a Lepingu punktis 4.2.5 märgitud juhul, teatades sellest Nobel Digitalile vähemalt 1 kuu ette.
6.3. Nobel Digitalil on õigus keelduda Teenuse osutamisest ning Raamleping erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, teatades sellest koos põhjendustega Tellijale kirjalikult 7 kalendripäeva jooksul mõjuva põhjuse ilmnemisest või tuvastamisest.
6.4. Lepingu ülesütlemisega loetakse üles öelduks ka igakordne Hinnapakkumise alusel Poolte vahel kehtiv lepinguline suhe konkreetse Teenuse osutamiseks.
6.5. Juhul kui Leping lõpetatakse punktis 7.2 või 7.3 alusel, on Tellija kohustatud tasuma Nobel Digitali poolt ülesütlemise hetkeks osutatud Teenuse eest vastavalt Hinnapakkumises sätestatud tasu kokkuleppele.

7. Lõppsätted
7.1. Käesolev Leping tühistab kõik Poolte vahel Teenuse osutamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
7.2. Lepingu lahutamatuks osaks on Nobel Digitali Üldtingimused.
7.3. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Üldtingimustest.
7.4. Leping jõustub alates selle allkirjastamisest mõlema Poole poolt ning on sõlmitud tähtajatult.
7.5. Leping on koostatud eesti keeles neljal (4) lehel ühes eksemplaris, mille Pooled allkirjastavad digitaalselt.

8. Poolte kontaktandmed
8.1. Tellija kontaktandmed:
8.1.1. Kontaktisik xxx
Aadress: xxx
E-post: xxx
Telefon: +372000

8.2. Nobel Digitali kontaktandmed lisaks Üldtingimustes märgitule:
8.2.1. Kontaktisik: Martin Paršin
E-post: martin.parsin@nobeldigital.ee
Telefon: +372 53888390

Andmete avaldamise lepingu üldtingimused

1. Mõisted
Lepingus kasutatud terminid kannavad järgmist tähendust:
1.1.
 Nobel Digital – Nobel Digital OÜ, registrikood 10047161, asukoht Staapli 4, 10415 Tallinn
1.2.
 tellija – juriidiline isik, kes on sõlminud Nobel Digitaliga Andmete avaldamise lepingu
1.3.
 leping – Nobel Digital ja tellija vahel sõlmitud Andmete avaldamise leping
1.4.
 pool – Nobel Digital või tellija, koos nimetatult pooled
1.5.
 tasu – lepingu summa
1.6.
 lepinguperiood – tähtajatu lepingu tingimused on fikseeritud üheaastaste perioodide kaupa
1.7.
 andmed – Andmete avaldamise lepingus märgitud Nobel Digital poolt avaldatav informatsioon
1.8.
 internetikataloog ja/või trükitav kataloog –veebileht või trükitav kataloog, milles poolte vahel sõlmitud lepingu kohaselt avaldatakse tellija poolt avaldatud andmed
1.9.
 üldtingimused – käesolev dokument, mis sätestab poolte vahelise suhte õiguslikud alused

2. Üldsätted ja lepingu ese
2.1. Käesolevad üldtingimused on lepingu lahutamatuks osaks.
2.2. Üldtingimuste ja lepingu eritingimuste vastuolu korral lähtutakse lepinguga kokkulepitud eritingimustest.
2.3. Lepingu alusel kohustub Nobel Digital avaldama lepingu tellija poolt avaldatud andmed vastavalt lepingus märgitule, kas internetikataloogis ja/või trükitavas kataloogis.
2.4. Lepingu allkirjastamisega annab tellija Nobel Digitalile nõusoleku oma andmete töötlemiseks, s.h nende salvestamiseks, avaldamiseks ja edastamiseks.
2.5. Andmed avaldatakse lepingus märgitud kujul, kusjuures Nobel Digital võib tellijale saata kataloogis avaldatavate andmete tõesuse kontrollimiseks ja tellijaga kooskõlastamiseks sellekohase tellimuse kinnituse. Tellija poolt tellimuse kinnitusele vastamata jätmist käsitleb Nobel Digital tellija nõustumusena tellimuse kinnituses märgitud kujul andmete avaldamiseks. Nobel Digitalil on õigus muuta andmetes märgitud tegevusalade sõnastust, kui see on vajalik vastavate kataloogide süstematiseerimisel ühtse terminoloogia kasutamiseks.

3. Poolte õigused ja kohustused
3.1.
 Nobel Digitali õigused ja kohustused
3.1.1. Hiljemalt üks (1) kuu enne lepingus sätestatud lepingu kehtivusperioodi lõppu on Nobel Digitalil õigus esitada tellijale hinnapakkumus järgmise sama pika lepingu perioodi kohta.
3.1.2. Nobel Digitalil on õigus piirata andmete nähtavust internetikataloogis, kui tellija ei tasu arvel märgitud maksetähtajaks, seejuures ei peatu lepingu kehtivus.
3.1.3. Nobel Digitalil on õigus keelduda lepingu täitmisest, s.h andmed kustutada juba väljaantud internetikataloogist, kui ilmneb, et andmed ei ole kooskõlas õigusaktide või reklaamieetikaga. Lepingu alusel andmete avaldamine ei ole käsitletav Nobel Digitali poolt andmete sisule hinnangu andmisena. Seetõttu Nobel Digital ei kanna käesoleva sätte esimeses lauses nimetatu eest vastutust.
3.1.4. Lepingu täitmisel loodava graafilise kujunduse autoriõigused kuuluvad Nobel Digitalile ja tellija võib nimetatud teost kasutada üksnes Nobel Digitali sellekohasel eelneval kirjalikul nõusolekul.
3.1.5. Nobel Digitali lepingujärgsed kohustused loetakse täidetuks arvates andmeid sisaldava kataloogi levitajale üleandmisest või muul viisil kättesaadavaks tegemise hetkest.

 

3.2. Tellija õigused ja kohustused
3.2.1. Tellija kohustub Nobel Digitalile esitama tellitud kujundustööde algmaterjali (näiteks logo, fotod vms) hiljemalt kahe (2) nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest. Materjalide tähtajaks laekumata jätmisel avaldatakse vaid edastatud andmed ja loetakse teenus osutatuks.
3.2.2. Tellija kohustub Nobel Digitalile teatama Nobel Digitali poolt lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisest ja/või mittekohasest täitmisest ühe (1) kuu jooksul pärast vastavate andmete ilmumist. Kui tellija ei teata Nobel Digitalile Nobel Digitali lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisest ja/või mittekohasest täitmisest ühe (1) kuu jooksul pärast vastavate andmete ilmumist, s.o alates kataloogi levitajale üleandmisest või muul viisil üldsusele kättesaadavaks tegemisest, ei või tellija kohustuste täitmata jätmisele ja/või mittekohasele täitmisele tugineda.
3.3. Pooled kohustuvad täitma oma lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, vajaliku hoolsusega, mõistlikult ja heas usus ning arvestades väljakujunenud tavasid ja praktikat.
3.4. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
3.5. Pooled on kokku leppinud, et Nobel Digitali vastutus lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest on piiratud lepingu tasu suurusega.                     

4. Vastutus
4.1. Andmete õigsuse ja nende õigusaktidele, s.h reklaamiseadusele, andmekaitseseadusele vastavuse ning andmete avaldamise tagajärgede eest vastutab tellija.
4.2. Pooled vastutavad lepingust ja selle lahutamatuks osaks olevate üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, s.h isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
4.3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise, teenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 4.4. Tellija vastutab, et kataloogides avaldatav informatsioon vastab kataloogi teenustingimustele ning võtab arvesse kataloogi piiranguid. Nobel Digital ei vastuta andmete 3ndate osapoolte kataloogides avaldatava informatsiooni vastavuse eest 3nda osapoole tingimustele.

5. Arvelduste kord
5.1. Tasu suurus ja lepinguperiood on välja toodud lepingu tingimustes. Arveldusperioodiks on kalendrikuu. Tasu jaguneb võrdseteks arveteks arveldusperioodi ulatuses. Nobel Digital esitab tellijale esimese arve hiljemalt lepingu alguskuupäeval, aga mitte hiljem, kui kolmekümne (30) päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Võimalikud erisused tasu arvestuse alguskuupäevas, esimese makse summas ja/või maksete intervallis on toodud lepingu tingimustes.
5.2. Nobel Digital väljastab tellijale elektroonse arve. Tellija kirjaliku avalduse alusel esitatakse arve paberkandjal.
5.3. Arve mittekättesaamine ei vabasta tellijat kohustusest tasuda teenuste eest õigeaegselt. Arve mittesaamisest on tellija kohustatud teavitama Nobel Digitali hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks. Kui Nobel Digital ei ole saanud tellijalt jooksva kuu 15. kuupäevaks teadet, et tellija ei ole arvet saanud, loetakse, et tellija on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
5.4. Tellija kohustub tasuma arve Nobel Digitali arveldusarvele hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Maksetähtaeg on alates arve koostamisest seitse (7) kalendripäeva.
5.5. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Nobel Digitali kassasse või arveldusarvele ja maksekorraldusel on märgitud tellija õiged andmed ning viitenumber.
5.6. Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Nobel Digitalil õigus nõuda tellijalt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
5.7. Kui tellija ei nõustu Nobel Digitali esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest Nobel Digitali vastavalt üldtingimuste punktis 6.1 sätestatule kohe pärast arve kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab tellija arve osaliselt. Nobel Digital kontrollib tellija avaldust ja teatab tellijale kontrolli tulemustest kümne (10) päeva jooksul alates teate kättesaamisest. Nobel Digital võib määrata arve tasumiseks hilisema maksetähtpäeva. Kui tellija avaldus ei olnud põhjendatud, maksab tellija arve koos viivisega.
5.8. Nobel Digitalil on õigus tähtajatu lepingu teenustasu muuta, teatades sellest tellijale ette vähemalt 30. päeva. Üldjuhul vaatab Nobel Digital teenuste hinnad üle kaks korda aastas.
5.9. Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud kohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.

6. Tellimuse sooritamine

6.1. www.syncme.ee tooteid müüakse juriidilistele isikutele.

6.2. www.syncme.ee E-poes olevad pildid on illustratiivse tähendusega.

6.3. www.syncme.ee e-poes on võimalik arveldada eurodes (€).

6.3. Tellimuse esitamiseks valib Tellija syncme.ee/paketid lehel sobiva lahenduse vajutades lingile „Telli“, tutvub kasutustingimustega ja kinnitab järgmises aknas „kasutustingimustega nõustumise ja vajutades „Edasi“. Avanevas aknas sisestab Tellija ettevõtte nime, ettevõtte juriidilise aadressi, linna, ettevõtte kontakttelefoni numbri ja ettevõtte kontaktisiku emaili aadress, valib sobiva Maksekeskus AS poolt pakutava maksemeetodi ja sooritab makse. Makse sooritamisele järgnevalt jõuab ostja tagasi makse kinnituse lehele. Tellimuse eest tasumisele järgnevalt edastab Teenuse Pakkuja Tellijale emaili teel kinnituse ja aktiveerib teenuse 2 tööpäeva jooksul teavitades sellest Tellijat emailiga ja edastades kliendile platvormi ligipääsu.

6.4. Nobel Digital on isikuandmete vastutav töötleja edastades maksete teostamiseks ja teenuse osutamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele Maksekeskus AS (maksete sooritamiseks) ja Yext Sarl’ile (teenuse osutamiseks).

7. Lepingu muutmine
7.1. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või muudel lepingus või seaduses ettenähtud alustel.
7.2. Nobel Digitalil on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued üldtingimused.
7.3. Üldtingimuste muutmise või uute üldtingimuste kehtestamise kohta avaldab Nobel Digital vastava teate oma kodulehel. Teade üldtingimustesse muudatuste tegemise kohta ja üldtingimuste uus terviktekst või uued üldtingimused avaldatakse kodulehel vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste jõustumist.
7.4. Kui tellija ei nõustu üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimustega, siis on tellijal õigus leping üles öelda, teatades sellest punktis 6.1 sätestatud viisil Nobel Digitalile kolmkümmend (30) päeva jooksul arvates muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta tellijat kohustusest täita lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse tellija suhtes seniseid üldtingimusi.
7.5. Kui Tellija lepingut kolmekümne (30) päeva jooksul arvates üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud või uute üldtingimustega ja ei oma sellega seoses Nobel Digitali vastu mis tahes pretensioone. Muudetud või uued üldtingimused saavad oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud üldtingimuste sätete või üldtingimuste kehtivus loetakse lõppenuks.

8. Teated 
8.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suuliselt, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis lepingus sätestatud kontaktandmetel. Suuliselt edastatud tahteavaldus loetakse edastatuks, kui Nobel Digital on selle salvestanud.
8.2. Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab Nobel Digital tellijale oma kodulehel aadressil
 www.nobeldigital.ee ja www.syncme.ee
8.3. Tellija teavitab viivitamatult Nobel Digital oma kontaktandmete muutumisest. Tellija saab oma kontaktandmeid muuta esitades Nobel Digitalile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse Nobel Digitali esindusse või kontaktaadressile. Nimetatud juhul muudetakse kontaktandmed hiljemalt viie (5) tööpäeva möödumisel alates vastava sooviavalduse Nobel Digitalile jõudmisest.

9. Lepingu pikendamine, ülesütlemine ja lepingust taganemine
9.1. Pooled on kokku leppinud, et juhul kui tellija ei teata hiljemalt kakskümmend üks (21) päeva enne lepingu kehtivuse lõppu oma soovist leping lõpetada, siis pikeneb leping punkti 3.1.1 alusel esitatud hinnapakkumuses toodud hinnaga järgmiseks perioodiks.
9.2. Leping lõppeb:
9.2.1. lõpptähtaja saabudes, kui tellija ei soovi lepingu pikenemist vastavalt punktile 8.1;
9.2.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;
9.2.3. juriidilisest isikust tellija lõppemisel;
9.2.4. lepingu ülesütlemisel või lepingust taganemisel lepingupoole kirjaliku avalduse alusel vastavalt punktile 8.3.
9.3. Tellijal on õigus leping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest Nobel Digitalile punktis 7.1 sätestatud viisil vähemalt kolm (3) kuud ette.
9.4. Juhul, kui tellija ütleb tähtajalise lepingu korraliselt ennetähtaegselt üles või kui Nobel Digital ütleb lepingu tellijapoolse lepingurikkumise tõttu ennetähtaegselt üles, on Nobel Digitalil õigus nõuda tellijalt lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu. Tasu suuruseks on lepingu kolme (3) kuu arve summa.
9.5. Nobel Digitalil on õigus leping üles öelda, lepingust taganeda ja/või jätta andmed vastavates kataloogides avaldamata ning piirata andmete avalik nähtavus internetikataloogis või kustutada andmed juba välja antud internetikataloogis, kui tellija ei ole osamakseid vastavalt lepingutingimustele tasunud või ei ole Nobel Digitalile tähtaegselt esitanud andmete avaldamiseks vajalikke materjale või kui tellijal on Nobel Digitali ees muu mis tahes alusel tekkinud sissenõutavaks muutunud täitmata rahaline kohustus. Andmete avaliku nähtavuse ajutine piiramine või peatamine ei muuda kehtiva lepingu kehtivusaega ega tasu suurust.
9.6. Lepingu ülesütlemine, lepingust taganemine või lepingu lõppemine ei vabasta poolt kohustusest täita teise poole ees vastava lepingu kehtivuse ajal lepingust tekkinud kohustused. Tellija esitama lepingu ülesütlemisavalduse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
9.7. Pooltel on õigus leping erakorraliselt üles öelda teise poole olulise lepingurikkumise tõttu ning tingimusel, et rikkunud pool pole rikkumist teise poole poolt antud mõistliku tähtaja jooksul likvideerinud, teatades sellest teisele poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt neliteist (14) päeva ette. Oluliseks lepingurikkumiseks peetakse muuhulgas, aga mitte ainult, tellija võlgnevust Nobel Digitali ees.
9.8. Kui tellija ei täida lepingujärgseid maksekohustusi nõuetekohaselt, on Nobel Digitalil õigus loovutada tellija suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Nobel Digitali poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). Nobel Digitali nõudmisel on tellija kohustatud hüvitama Nobel Digitalile seoses Nobel Digitali ja/või teise isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

10. Vaidluste lahendamine
10.1. Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
10.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Nobel Digitali asukohajärgses kohtus, s.o Harju Maakohtus.

11. Lõppsätted
11.1. Käesolev üldtingimuste redaktsioon jõustub 01.01.2018, muutes kehtetuks Nobel Digitali varasemad üldtingimused.
11.2. Lepingu ja üldtingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktidest ja hea usu ning mõistlikkuse põhimõttest.
11.3. Kui mõni lepingu ja/või üldtingimuste säte satub vastuollu õigusaktiga, jääb leping ja/või üldtingimused muus osas kehtima.
11.4. Üldtingimused on kättesaadavad Nobel Digitali kodulehel:
 www.nobeldigital.ee/leping, www.syncme.ee

 

Nobel Digital OÜ
Asukoht: Staapli 4, 10415 Tallinn
Reg. nr. 10047161
KMKR nr. EE100289268
Arveldusarve nr EE271010220196163223 AS SEB Pank
Telefon 630 0300
Koduleht www.nobeldigital.ee
E-post info@nobeldigital.ee