Andmete avaldamise lepingu üldtingimused

1. Mõisted

Lepingus kasutatud terminid kannavad järgmist tähendust:
1.1. Nobel Digital – Nobel Digital OÜ, registrikood 10047161, asukoht Staapli 4, 10415 Tallinn
1.2. tellija – juriidiline isik, kes on sõlminud Nobel Digitaliga Andmete avaldamise lepingu
1.3. leping – Nobel Digital ja tellija vahel sõlmitud Andmete avaldamise leping
1.4. pool – Nobel Digital või tellija, koos nimetatult pooled
1.5. tasu – lepingu summa
1.6. lepinguperiood – tähtajatu lepingu tingimused on fikseeritud üheaastaste perioodide kaupa
1.7. andmed – Andmete avaldamise lepingus märgitud Nobel Digital poolt avaldatav informatsioon
1.8. internetikataloog ja/või trükitav kataloog –veebileht või trükitav kataloog, milles poolte vahel sõlmitud lepingu kohaselt avaldatakse tellija poolt avaldatud andmed
1.9. üldtingimused – käesolev dokument, mis sätestab poolte vahelise suhte õiguslikud alused

2. Üldsätted ja lepingu ese

2.1. Käesolevad üldtingimused on lepingu lahutamatuks osaks.
2.2. Üldtingimuste ja lepingu eritingimuste vastuolu korral lähtutakse lepinguga kokkulepitud eritingimustest.
2.3. Lepingu alusel kohustub Nobel Digital avaldama lepingu tellija poolt avaldatud andmed vastavalt lepingus märgitule, kas internetikataloogis ja/või trükitavas kataloogis.
2.4. Lepingu allkirjastamisega annab tellija Nobel Digitalile nõusoleku oma andmete töötlemiseks, s.h nende salvestamiseks, avaldamiseks ja edastamiseks.
2.5. Andmed avaldatakse lepingus märgitud kujul, kusjuures Nobel Digital võib tellijale saata kataloogis avaldatavate andmete tõesuse kontrollimiseks ja tellijaga kooskõlastamiseks sellekohase tellimuse kinnituse. Tellija poolt tellimuse kinnitusele vastamata jätmist käsitleb Nobel Digital tellija nõustumusena tellimuse kinnituses märgitud kujul andmete avaldamiseks. Nobel Digitalil on õigus muuta andmetes märgitud tegevusalade sõnastust, kui see on vajalik vastavate kataloogide süstematiseerimisel ühtse terminoloogia kasutamiseks.

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Nobel Digitali õigused ja kohustused
3.1.1. Hiljemalt üks (1) kuu enne lepingus sätestatud lepingu kehtivusperioodi lõppu on Nobel Digitalil õigus esitada tellijale hinnapakkumus järgmise sama pika lepingu perioodi kohta.
3.1.2. Nobel Digitalil on õigus piirata andmete nähtavust internetikataloogis, kui tellija ei tasu arvel märgitud maksetähtajaks, seejuures ei peatu lepingu kehtivus.
3.1.3. Nobel Digitalil on õigus keelduda lepingu täitmisest, s.h andmed kustutada juba väljaantud internetikataloogist, kui ilmneb, et andmed ei ole kooskõlas õigusaktide või reklaamieetikaga. Lepingu alusel andmete avaldamine ei ole käsitletav Nobel Digitali poolt andmete sisule hinnangu andmisena. Seetõttu Nobel Digital ei kanna käesoleva sätte esimeses lauses nimetatu eest vastutust.
3.1.4. Lepingu täitmisel loodava graafilise kujunduse autoriõigused kuuluvad Nobel Digitalile ja tellija võib nimetatud teost kasutada üksnes Nobel Digitali sellekohasel eelneval kirjalikul nõusolekul.
3.1.5. Nobel Digitali lepingujärgsed kohustused loetakse täidetuks arvates andmeid sisaldava kataloogi levitajale üleandmisest või muul viisil kättesaadavaks tegemise hetkest.

3.2. Tellija õigused ja kohustused
3.2.1. Tellija kohustub Nobel Digitalile esitama tellitud kujundustööde algmaterjali (näiteks logo, fotod vms) hiljemalt kahe (2) nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest. Materjalide tähtajaks laekumata jätmisel avaldatakse vaid edastatud andmed ja loetakse teenus osutatuks.
3.2.2. Tellija kohustub Nobel Digitalile teatama Nobel Digitali poolt lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisest ja/või mittekohasest täitmisest ühe (1) kuu jooksul pärast vastavate andmete ilmumist. Kui tellija ei teata Nobel Digitalile Nobel Digitali lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisest ja/või mittekohasest täitmisest ühe (1) kuu jooksul pärast vastavate andmete ilmumist, s.o alates kataloogi levitajale üleandmisest või muul viisil üldsusele kättesaadavaks tegemisest, ei või tellija kohustuste täitmata jätmisele ja/või mittekohasele täitmisele tugineda.
3.3. Pooled kohustuvad täitma oma lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, vajaliku hoolsusega, mõistlikult ja heas usus ning arvestades väljakujunenud tavasid ja praktikat.
3.4. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
3.5. Pooled on kokku leppinud, et Nobel Digitali vastutus lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest on piiratud lepingu tasu suurusega.

4. Vastutus

4.1. Andmete õigsuse ja nende õigusaktidele, s.h reklaamiseadusele vastavuse ning andmete avaldamise tagajärgede eest vastutab tellija.
4.2. Pooled vastutavad lepingust ja selle lahutamatuks osaks olevate üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, s.h isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
4.3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise, teenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

5. Arvelduste kord

5.1. Tasu suurus ja lepinguperiood on välja toodud lepingu tingimustes. Arveldusperioodiks on kalendrikuu. Tasu jaguneb võrdseteks arveteks arveldusperioodi ulatuses. Nobel Digital esitab tellijale esimese arve hiljemalt lepingu alguskuupäeval, aga mitte hiljem, kui kolmekümne (30) päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Võimalikud erisused tasu arvestuse alguskuupäevas, esimese makse summas ja/või maksete intervallis on toodud lepingu tingimustes.
5.2. Nobel Digital väljastab tellijale elektroonse arve. Tellija kirjaliku avalduse alusel esitatakse arve paberkandjal.
5.3. Arve mittekättesaamine ei vabasta tellijat kohustusest tasuda teenuste eest õigeaegselt. Arve mittesaamisest on tellija kohustatud teavitama Nobel Digitali hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks. Kui Nobel Digital ei ole saanud tellijalt jooksva kuu 15. kuupäevaks teadet, et tellija ei ole arvet saanud, loetakse, et tellija on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
5.4. Tellija kohustub tasuma arve Nobel Digitali arveldusarvele hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Maksetähtaeg on alates arve koostamisest seitse (7) kalendripäeva.
5.5. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Nobel Digitali kassasse või arveldusarvele ja maksekorraldusel on märgitud tellija õiged andmed ning viitenumber.
5.6. Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Nobel Digitalil õigus nõuda tellijalt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
5.7. Kui tellija ei nõustu Nobel Digitali esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest Nobel Digitali vastavalt üldtingimuste punktis 6.1 sätestatule kohe pärast arve kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab tellija arve osaliselt. Nobel Digital kontrollib tellija avaldust ja teatab tellijale kontrolli tulemustest kümne (10) päeva jooksul alates teate kättesaamisest. Nobel Digital võib määrata arve tasumiseks hilisema maksetähtpäeva. Kui tellija avaldus ei olnud põhjendatud, maksab tellija arve koos viivisega.
5.8. Nobel Digitalil on õigus tähtajatu lepingu teenustasu muuta, teatades sellest tellijale ette vähemalt 30. päeva. Üldjuhul vaatab Nobel Digital teenuste hinnad üle kaks korda aastas.
5.9. Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud kohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.

6. Lepingu muutmine

6.1. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või muudel lepingus või seaduses ettenähtud alustel.
6.2. Nobel Digitalil on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued üldtingimused.
6.3. Üldtingimuste muutmise või uute üldtingimuste kehtestamise kohta avaldab Nobel Digital vastava teate oma kodulehel. Teade üldtingimustesse muudatuste tegemise kohta ja üldtingimuste uus terviktekst või uued üldtingimused avaldatakse kodulehel vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste jõustumist.
6.4. Kui tellija ei nõustu üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimustega, siis on tellijal õigus leping üles öelda, teatades sellest punktis 6.1 sätestatud viisil Nobel Digitalile kolmkümmend (30) päeva jooksul arvates muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta tellijat kohustusest täita lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse tellija suhtes seniseid üldtingimusi.
6.5. Kui Tellija lepingut kolmekümne (30) päeva jooksul arvates üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud või uute üldtingimustega ja ei oma sellega seoses Nobel Digitali vastu mis tahes pretensioone. Muudetud või uued üldtingimused saavad oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud üldtingimuste sätete või üldtingimuste kehtivus loetakse lõppenuks.

7. Teated

7.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suuliselt, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis lepingus sätestatud kontaktandmetel. Suuliselt edastatud tahteavaldus loetakse edastatuks, kui Nobel Digital on selle salvestanud.
7.2. Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab Nobel Digital tellijale oma kodulehel aadressil www.nobeldigital.ee
7.3. Tellija teavitab viivitamatult Nobel Digital oma kontaktandmete muutumisest. Tellija saab oma kontaktandmeid muuta esitades Nobel Digitalile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse Nobel Digitali esindusse või kontaktaadressile. Nimetatud juhul muudetakse kontaktandmed hiljemalt viie (5) tööpäeva möödumisel alates vastava sooviavalduse Nobel Digitalile jõudmisest.

8. Lepingu pikendamine, ülesütlemine ja lepingust taganemine

8.1. Pooled on kokku leppinud, et juhul kui tellija ei teata hiljemalt kakskümmend üks (21) päeva enne lepingu kehtivuse lõppu oma soovist leping lõpetada, siis pikeneb leping punkti 3.1.1 alusel esitatud hinnapakkumuses toodud hinnaga järgmiseks perioodiks.
8.2. Leping lõppeb:
8.2.1. lõpptähtaja saabudes, kui tellija ei soovi lepingu pikenemist vastavalt punktile 8.1;
8.2.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;
8.2.3. juriidilisest isikust tellija lõppemisel;
8.2.4. lepingu ülesütlemisel või lepingust taganemisel lepingupoole kirjaliku avalduse alusel vastavalt punktile 8.3.
8.3. Tellijal on õigus leping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest Nobel Digitalile punktis 7.1 sätestatud viisil vähemalt kolm (3) kuud ette.
8.4. Juhul, kui tellija ütleb tähtajalise lepingu korraliselt ennetähtaegselt üles või kui Nobel Digital ütleb lepingu tellijapoolse lepingurikkumise tõttu ennetähtaegselt üles, on Nobel Digitalil õigus nõuda tellijalt lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu. Tasu suuruseks on lepingu kolme (3) kuu arve summa.
8.5. Nobel Digitalil on õigus leping üles öelda, lepingust taganeda ja/või jätta andmed vastavates kataloogides avaldamata ning piirata andmete avalik nähtavus internetikataloogis või kustutada andmed juba välja antud internetikataloogis, kui tellija ei ole osamakseid vastavalt lepingutingimustele tasunud või ei ole Nobel Digitalile tähtaegselt esitanud andmete avaldamiseks vajalikke materjale või kui tellijal on Nobel Digitali ees muu mis tahes alusel tekkinud sissenõutavaks muutunud täitmata rahaline kohustus. Andmete avaliku nähtavuse ajutine piiramine või peatamine ei muuda kehtiva lepingu kehtivusaega ega tasu suurust.
8.6. Lepingu ülesütlemine, lepingust taganemine või lepingu lõppemine ei vabasta poolt kohustusest täita teise poole ees vastava lepingu kehtivuse ajal lepingust tekkinud kohustused. Tellija esitama lepingu ülesütlemisavalduse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8.7. Pooltel on õigus leping erakorraliselt üles öelda teise poole olulise lepingurikkumise tõttu ning tingimusel, et rikkunud pool pole rikkumist teise poole poolt antud mõistliku tähtaja jooksul likvideerinud, teatades sellest teisele poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt neliteist (14) päeva ette. Oluliseks lepingurikkumiseks peetakse muuhulgas, aga mitte ainult, tellija võlgnevust Nobel Digitali ees.
8.8. Kui tellija ei täida lepingujärgseid maksekohustusi nõuetekohaselt, on Nobel Digitalil õigus loovutada tellija suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Nobel Digitali poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). Nobel Digitali nõudmisel on tellija kohustatud hüvitama Nobel Digitalile seoses Nobel Digitali ja/või teise isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

9. Vaidluste lahendamine

9.1. Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
9.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Nobel Digitali asukohajärgses kohtus, s.o Harju Maakohtus.

10. Lõppsätted

10.1. Käesolev üldtingimuste redaktsioon jõustub 01.01.2018, muutes kehtetuks Nobel Digitali varasemad üldtingimused.
10.2. Lepingu ja üldtingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktidest ja hea usu ning mõistlikkuse põhimõttest.
10.3. Kui mõni lepingu ja/või üldtingimuste säte satub vastuollu õigusaktiga, jääb leping ja/või üldtingimused muus osas kehtima.
10.4. Üldtingimused on kättesaadavad Nobel Digitali kodulehel: www.nobeldigital.ee/leping

 

Nobel Digital OÜ
Asukoht: Staapli 4, 10415 Tallinn
Reg. nr. 10047161
KMKR nr. EE100289268
Arveldusarve nr EE271010220196163223 AS SEB Pank
Telefon 630 0300
Koduleht www.nobeldigital.ee
E-post info@nobeldigital.ee